یکشنبه, 30 دی 1397  

نشانی دبیرخانه:

اراک، میدان بسیج (سردشت)، پردیس دانشگاه اراک، دانشکده علوم، کد پستی ۳۸۱۵۶۸۸۳۴۹

تلفن دبیرخانه سمینار: 

086-34173575

ایمی�� دبیرخانه سمینار:

s-maa23@araku.ac.ir